14 Haziran 2021, Pazartesi

Programme


 


Artvin uluslararası sosyal bilimler kongresi (aıcoss 19)

KONGRE PROGRAMI

 

17 Nisan 2019 Çarşamba

Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Atatürk Konferans Salonu

9:30 - 10:30

Açılış ve Protokol Konuşmaları

10:30 - 10:45

Ara

10:45 – 12:00

Abuzer Pınar (Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi)- Küresel Ekonominin Yeniden Yapılanması ve Devletin Yeni İşlevi

Ahmet Burçin Yereli (Hacettepe Üniversitesi)- Ekonomik Terör ve Uluslararası Ekonomik Tehditler

12:00 - 13:00

Öğle Arası

13:00 – 14:30

Recep Bozdoğan (Marmara Üniversitesi) Küresel Kentler ve Türk Kentlerinin Uluslararası Konumu

Mustafa Necat Coşkun (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi) Küresel Krizden Normalleşmeye Geçişte Dünya ve Türkiye Ekonomisi

Elnur Aliyev (Azerbaycan Devlet Başkanlığına Bağlı Devlet İdarecilik Akademisi / Azerbaycan) - Azerbaycan’da Sürdürülebilir Kalkınma Politikalarının Uluslararası Karşılaştırmalı Analizi

14:45 – 15:45

1. Oturum / Moderatör: Elif Karaçimen

Elif Karaçimen

Ekin Değirmenci

Doğu Karadeniz’de Çayın Meta Zinciri ve Değişen Toplumsal İlişkiler

Özal Çiçek

Çağatay Edgücan Şahin

Türkiye’de Şeker Fabrikalarının Özelleştirilmesinin Pancar Üreticilerinin Geleceği Üzerindeki Etkileri

Özal Çiçek

Çağatay Edgücan Şahin

Türkiye’de Şeker Fabrikaları Özelleştirmelerinin Şeker İşçilerinin Geleceği Üzerindeki Etkileri

Kurtuluş Yılmaz Genç

The Importance of Kemalpaşa District as an Example of Street Economy

16:00 – 17:00

2. Oturum/Moderatör: Fahriye Öztürk

Fahriye Öztürk

Klasikler ve İlk Eksik Tüketimci Yaklaşımlara İki Örnek: Malthus ve Sismondi

Hande Sevgi

Küresel Kriz Sonrası TCMB’nin Para Politikası Duruşu

M. Aykut Attar

Nüfus Politikalarının Refah ve Büyüme Maliyetleri: Genel Denge Çözümlemesine Dayalı Yeni Bulgular

Leyla Gizem Eren

Ahmet Arif Eren

Bulgaristan Ekonomisinin Küreselleşen Dünyaya Entegrasyonu: Türkiye-Bulgaristan Karşılaştırmalı Bir Analiz

Dilek Başar

Fatih H. Dikmen

Türkiye Ekonomisinde Deniz Ticareti Ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin Vektör Otoregresif Model ile Analizi

17:15 – 18:15

3. Oturum/Moderatör: Altuğ M. Köktaş

Altuğ M. Köktaş

Işıl Şirin Selçuk

Ali Gökhan Gölçek

Türkiye’de Obez Bireylerin Sosyoekonomik Özellikleri: 2016 Yılı Örneği

 

                           

Ahmet Burçin Yereli

Altuğ M. Köktaş

Ali Gökhan Gölçek

Türkiye’de Kayıt Dışı İstihdamın Hanehalkı Verileri Üzerinden İncelenmesi

 

Önder Çalçalı

Vergi Cennetlerinin Zararlı Ekonomik Faaliyetleri ve Bu Faaliyetlerin Önlenmesine Yönelik Uluslararası Girişimler

Önder Çalçalı

Türkiye’de Eğitime Ayrılan Mali Kaynağın Verimlilik Boyutuna Bir Bakış

18 Nisan 2019 Perşembe

Hopa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Salon A5

09:00 - 10:00

Moderatör: Hakan Gültekin

Salih Okumuş (University of Prishtina)-Kosova’da Türkçe Eğitimi ve Karşılaşılan Problemler (Bağımsızlık Dönemi 2008-2018)

Andrey Vershitsky (Crimean Federal University)- Innovative Entrepreneunial Activity Development in Conditions of Shadow Economy

Ryszard Zamorski (University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz)- The EU Erasmus Project(S) Impact on Higher Education System and Students’ Personality Development and Business Carreers Of The Graduates

10:15 – 11:15

4. Oturum/Moderatör: Nebi Gümüş

Lasha Bazhunaishvili (Batumi Shota Rustaveli State University / Gürcistan)

“Limitrophes” as cause of Contested Neighborhood

Gela Iremadze (Batumi Shota Rustaveli State University / Gürcistan )

Conflicts and some security issues in the black sea region

Irakli Gorgiladze (Batumi Shota Rustaveli State University / Gürcistan)

Intersection of strategic interest in the black sea region

Hakan Gültekin

 

Comparing Shakespeare’s Dreams in Turkish: A Comparative Study of Can Yücel’s Bahar Noktası and Bülent Bozkurt’s Bir Yaz Gecesi Rüyası

11:30 – 12:30

5. Oturum/Moderatör: Emek Yıldırım

Sara Hüseynova

Azerbaycan Cumhuriyeti Sosyo-Ekonomik Dahili Büyüme Parametrelerinin Analizi

Emek Yıldırım

Günümüz Rusya’sında Ataerki ve Kadınların Ahvali

Murteza Hasanoğlu

Azerbaycan'da  Küreselleşmenin Sosyo-Ekonomik Etkileri ve Kamu Yönetimine Yansımaları

Orudzhev  Elshar                         

Mammadova Leyla                      

Abbaszade Musa

Azerbaycan, Rusya ve Kazakistan GSYİH’ları Arasındaki Eşbütünleşme İlişkileri

Orudzhev  Elshar                         

Mammadova Leyla                      

Abbaszade Musa

Rub/Azn Kur Değişimlerinin Polinomial-Spektral İçerikli Karışık Ekonometrik Tahlili

12:30 – 13:30

ARA

13:30 – 14:30

6. Oturum/Moderatör: İsmail Tamer Toklu

Arzu Tuygun Toklu

Hizmet Üreticisi Olan Üniversitelere Yönelik Öğrencilerin Memnuniyeti. Doğu Karadeniz Bölgesinde Bir Araştırma

Özgür Doğan

Öğrencilerin Umutsuzluk Düzeyleri ve Kontrol Odakları Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma: Artvin Çoruh Üniversitesi, Hopa İİBF Uygulaması

Süleyman Akkaşoğlu

Ceyhun Akyol

Şevki Ulama

Burhanettin Zengin

Girişimcilik Eğitimi Alan Üniversite Öğrencilerinin Mezuniyet Sonrası Girişimcilik Eğilimlerinin Araştırılması

Özlem Hacıfettahoğlu

Selçuk Perçin

Üniversite Öğrencilerinin Online Alışveriş Sitesi Seçim Kriterlerinin Bütünleşik Yapısal Eşitlik Modeli ve Analitik Hiyerarşi Süreci Yaklaşımı ile İncelenmesi

14:45 – 15:45

7. Oturum/Moderatör: Muhammed Ardıç

Muhammed Ardıç

Muhasebe Meslek Mensuplarının Muhasebe Standartlarına Bakış Açıları Ve Farkındalıkları Üzerine Bir Araştırma

Muhammed Ardıç

Süper Lig Futbol Kulüplerinin Finansal Performansının Dupont Finansal Analiz Sistemi Kullanılarak İncelenmesi

Turan Öndeş

Mehmet Serkan Çalı

Bireysel Emeklilik Hakkında 2008-2018 Yılları Arasında Türkiye’de Yapılmış Lisansüstü Çalışmaların Bibliyometrik Analizi

Mustafa Savcı           

İmad Balioğlu

Kısıtlar Teorisine Göre İşletmelerin Performans Ölçümünde Süreç Katkı Muhasebesinin Rolü

16:00 – 17:00

8. Oturum/Moderatör: Özgür Doğan

Kadir Kırda

Veri Madenciliğinde Sınıflandırma: İkinci El Otomobil Fiyatları Üzerine Bir Araştırma

Kadir Kırda

Yapay Sinir Ağları ile İkinci El Otomobil Fiyatlarının Tahmini

Önder Dilek

Akif Ziya Bayrak

Finansal Okuryazarlık: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fındıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma

Önder Dilek

Kredi Kartı Kullanımında Etkili Olan Faktörler: Trabzon Üzerine Bir Uygulama

Şeyma Şahin Kutlu

Musa Bayır

Enflasyonun İçsel ve Dışsal Belirleyicilerine Yönelik Ampirik Bir Analiz

17:15 – 18:15

9. Oturum/Moderatör: Zehra Doğan Çalışkan

Zehra Doğan Çalışkan

Doğrudan Yabancı Yatırımlar ile İş Yapma Kolaylığı ve Arasındaki İlişki

Tyschenko V.   (Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics)                           

Ostapenko V.  (Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics)                           

Education, Science & Innovation for Socio-Economic Development

Mehmet Ferhat Özbek

Davran Yuldaşev

Are Distractions the Source of the Problem or Solution? The Theory of Distractions in the Workplace

Mehmet Ferhat Özbek

Nurkhodzha Akbulaev

The Effect of Limited Growth Opportunities on Turnover Intentions: The Mediating Role of the Frustration and Moderating Role of the Income

 

 

 

Hopa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Salon A6

10:15 – 11:15

 

10. Oturum/Moderatör: H. Kutay Aytuğ

Yener Oğan                                

Fügen Durlu Özkaya

Kamerun Mutfağı Gastronomik Unsurlarının Değerlendirilmesi

Ceyhun Akyol

Orhan Batman

Turizm Endüstrisinde Faaliyet Gösteren Yerli Örgütlerin Global Turizm Pazarlamasındaki Rolü

H. Kutay Aytuğ

Semra Uçar

Sinop İlinin Alternatif Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi

Ceyda Ceyhun Atabaycan

Pars Şahbaz

Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklarda Rekreatif Faaliyet Olarak Sporun Önemi

11:30 – 12:30

11. Oturum/Moderatör: Aydın Bayram

 

Ragıp Ergün

Fatih Demir

Kadim Bir Kavram Olarak Mülkiyetin Anarşizm ve İslam’daki Karşılaştırmalı Analizi

Ragıp Ergün

Fatih Demir

Selfie: Postmodern Dünyanın Kıblesi

Nurullah Yelboğa

Borçka İlçesinde Taziye Kültürü Üzerine Nitel Bir Çalışma

Yasin Uçarlı

Doğu Karadeniz Yöresinde Bir Gelenek: Atmacacılık

12:30 – 13:30

 

ARA

 

13:30 – 14:30

12. Oturum/Moderatör: Yener Oğan

Nurullah Yelboğa

Üniversite Öğrencilerinin Yaşlılık Algısı: Borçka Acarlar MYO Örneği

Yener Oğan                                

Aybuke Elif Ceyhun Sezgin

Katkı Maddesi Antioksidanlarının Gastronomi Açısından Değerlendirilmesi

Mustafa Filiz

Mustafa Kaya

Doğu Karadeniz Bölgesinde Yer Alan İllere Ait Sağlık Göstergelerinin Karşılaştırılması

Mustafa Kaya             

Mustafa Filiz

Health 4.0 ve Türkiye

14:45 – 15:45

13. Oturum/Moderatör: Reyhan Ayşen Wolff

Ela Oğan

Reyhan Ayşen Wolff

Uluslararası Rekabet Stratejileri Kapsamında Türkiye’nin Küresel Rekabet Stratejileri Üzerine Bir Değerlendirme

Nadide Çakıroğlu

Suna Ersavaş Kavanoz

Türkiye’de Kentsel Yoksullukta Belediyelerin Rolü

Burcu Koyuncu

Belediyelerde Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme Yaklaşımının Rolü ve Önemi

Ela Oğan

Mehmet Ozan Cinel

Kurumsal Yönetişim ve Kurum DNA’sı Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir Alan Araştırması

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16:00 – 17:00

14. Oturum/Moderatör: Sinem Gözde Beşballı

Kübra Koç

Erdal Harunoğulları

Ayhan Orhan

Sosyal Eşitsizliğin Doğası ve Toplumsal Yansımaları

Mehmet Serhat Pancaroğlu

Selçuk Perçin

Satın Alma Faktörlerinin Bütünleşik Yapısal Eşitlik Modeli-Analitik Hiyerarşi Süreci ile İncelenmesi: Artvin İli Örneği

Yunus Odabaş

Murat Güneş

Çifte Vergilendirmeyi Önlemede Uluslararası Vergi Anlaşmalarının Rolü

 

Gönül Oğuz

Urich Beck'in Risk Toplumu: Yeni Bir Moderniteye Doğru

Cengiz Özgün

Türk Siyasal Hayatında Başkanlık Tartışmaları ve Liderlik Yaklaşımları

17:15 - 18:15

15. Oturum/Moderatör: Süleyman Çakır

 

Süleyman Çakır

Ölçüt Odaklı Veri Zarflama Analizi ile ISO 500 Firmalarında Etkinlik Ölçümü

Saime Başaran

Süleyman Çakır

Bulanık Todım Yöntemiyle Gıda Sektöründe Tedarikçi Seçimi

 

Erdoğan Kaygın

Neşe Salik

Yılmaz Şimşek

Ethem Topçuoğlu

Kripto Paraların Geleceği

Erdoğan Kaygın

Neşe Salik

Yılmaz Şimşek

Ethem Topçuoğlu

Endüstri 4.0 ile Birlikte Ortaya Çıkan Modern Kariyer Yaklaşım ve Sorunları

Yunus Zengin

Akın İpek

Endüstri 4.0’dan Toplum 5.0’a Akademik Bir Bakış

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hopa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Salon A7

10:15 – 11:15

 

16. Oturum/Moderatör: Kasım Eren

Kasım Eren

Avrupa Birliği’nden Seçilmiş İki Ekonomi: İngiltere ve Almanya

Erol Subaşı

Internationalization of the Capital, American Hegemony and Changing Roles of the State: A Poulantzasian Approach to Debates Over Globalization

Arzu Al

Semih Kalyoncuoğlu

Seniyye Kalyoncuoğlu

Enerji Güvenliği Stratejilerinde Türkiye’nin Jeopolitik Konumunun Önemi: TANAP Projesi

Meral Balcı

Semih Kalyoncuoğlu

Seniyye Kalyoncuoğlu

Birleşmiş Milletler Barışı Korumakta Umut Vaat Etmekte Midir?

11:30 – 12:30

17. Oturum/Moderatör: Seymur Ağazade

Aykut Karakaya

Seymur Ağazade

Avrupa Ülkelerinde Banka Sorunlu Kredilerin Sürdürülebilirliği

 

Aykut Karakaya 

Seymur Ağazade

Avrupa Ülkelerinde İnovasyon ve İhracat Arasında Uzun Dönemli İlişki

 

Hasan Ayaydın

Abdulmuttalip Pilatin

Abdulkadir Barut

Takipteki Kredilerin Bankaya Özgü, Finansal ve Makroekonomik Belirleyicileri: Türkiye Örneği

Hasan Ayaydın

Abdulmuttalip Pilatin

Abdulkadir Barut

Fahrettin Pala

AR-GE Harcamaları Piyasa Değeri/Defter Değerini ve Hisse Başına Karı Etkiler Mi? : BİST Teknoloji Endeksi (XUTEK) Uygulaması

12:30 – 13:30

 

ARA

 

13:30 – 14:30

18. Oturum/Moderatör: Uğur Sivri

Uğur Sivri

Cumhuriyet Dönemi Boyunca Farklı Enflasyon Rejimlerinin Tespit Edilmesine Yönelik Ekonometrik Bir Analiz

Tekin Avaner

Aydın Mehmetoğlu

Bir Zamanlar IMF: Türkiye’nin Ekonomi Yönetiminden Kısa Kesitler

Tekin Avaner

Aydın Mehmetoğlu

Türk Kurtuluş Savaşında Çete Örgütlenmesi ve Yönetimi Örneği Olarak Çerkez Ethem Olayı

Bekir Elmas

Salih Aydın

Enerji İthalatının Cari İşlemler Açığı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14:45 - 15:45

19. Oturum/Moderatör: Mustafa Kemal Gümüş

Azer Hüseyn

Yöneticilerin Yönetilenlerin Sorunlarını Anlama Teknikleri

Karlygash Ashirkhanova

Kazak Halk Hekimliğindeki Hayvansal Ürünlerle Tedavi Yöntemleri

Aydin Huseynov

Interest Rate Risk Stemming from Liquidity Risk, Gap and Duration Analysis in Banks

Florentina Gümüş

Fehmi Turgut

Clash of Cultures in Ayad Akhtar’s Disgraced

Abdelkader Nassour          

Saliha Meftah

Does Political Risk Affect Attracting FDI to Algeria? Econometric Analysis

16:00 - 17:00

20. Oturum/Moderatör: Fatma Nalbant

 

Tuğrul Korkmaz

Fatma Nalbant

Feminist Teori Temelinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Türkiye Bağlamında Değerlendirilmesi

Menşure Kolçak

Salih Aydın

Trabzonspor Sportif AŞ’nin Finansal Durumunun Altman Z Modeliyle Değerlendirilmesi

Thaer Alasaad

Mehmet Şahin Gök

Generating Factors of Success and Failure of Companies: Empirical Study for Turkish Companies

Sonay Akar

Su Kamusallığının Değişen Niteliğinin Değerlendirilmesinde Suyun Finansmanının İncelenmesi: Trabzon Büyükşehir Belediyesi Örneği

Abdulgazi Yıkıcı

Günümüzde Ayrılıkçı Milliyetçilikler

 

19 Nisan 2019 Cuma

10.00-18.00

Borçka-Karagöl Gezisi